Tin tức mới nhất

ilovescience 24/05/2024
Khoa học là một lĩnh vực rộng lớn và quan trọng, đóng vai trò then chốt ...
iloveenglish 06/05/2024
Ở nước Anh và các nước nói tiếng Anh, có một thành ngữ rất phổ biến ...
iloveenglish 22/04/2024
Khi chúng ta nói đến thành ngữ "To wait until the clouds roll by" chúng ta ...
iloveenglish 22/04/2024
Thói quen cố hữu là những thói quen mà chúng ta đã hình thành qua thời ...
admin 20/04/2024
Trong tiếng Anh, thành ngữ "To come down to earth" không chỉ là một cụm từ ...
admin 20/04/2024
Thành ngữ "In deep water" thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để ...
admin 20/04/2024
Thành ngữ "To clear the air" trong tiếng Anh có thể được hiểu với ý nghĩa ...
admin 20/04/2024
Trong ngôn ngữ giao tiếp, các thành ngữ thường được sử dụng để diễn đạt những ...

Sinh học

ilovebiology 13/10/2023
Sự sống không tế bào, hay còn được gọi là sự sống không tế bào (Non-cellular ...
ilovebiology 13/10/2023
Bộ gen (genome) là tập hợp của các axít deoxyribonucleic (Deoxyribonucleic acid  - DNA) hoặc axít ...
ilovebiology 13/10/2023
Prion hay thể đạm độc là một loại protein bị gấp sai cấu trúc (misfolded), có khả năng truyền ...
ilovebiology 13/10/2023
Protein hay còn gọi là chất đam, một trong những loại các phân tử sinh học ...
ilovebiology 11/10/2023
Phân tử sinh học hay hợp chất sinh học (Biomolecule) là một thuật ngữ trong lĩnh ...
ilovejavascript 02/10/2023
Trong phân loại các loài sinh học của sự sống, họ chó hay tiếng anh là Family ...

Các hàm built-in

admin 09/11/2023
ALL_TABLES là một trong các "Static data dictionary views" được hỗ trợ sẵn bởi hệ quản ...
admin 09/11/2023
Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, Static Data Dictionary Views là một tập ...
ilovejavascript 18/10/2023
Hàm children là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...
ilovejavascript 18/10/2023
Hàm change là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...
ilovejavascript 17/10/2023
Hàm blur một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng ...
ilovejavascript 17/10/2023
Hàm bind là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...

Thư viện và Framework

ilovejavascript 18/10/2023
Hàm children là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...
ilovejavascript 18/10/2023
Hàm change là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...
ilovejavascript 17/10/2023
Hàm blur một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng ...
ilovejavascript 17/10/2023
Hàm bind là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...
ilovejavascript 17/10/2023
Hàm before là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...
ilovejavascript 16/10/2023
Hàm attr là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử ...