ALL_TABLES view trong oracle

ALL_TABLES là một trong các "Static data dictionary views" được hỗ trợ sẵn bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, dùng để cung cấp thông tin về các bảng đối tượng và bảng…

Static data dictionary views oracle

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, Static Data Dictionary Views là một tập hợp các view dữ liệu cung cấp thông tin tĩnh về cơ sở dữ liệu và các đối tượng…

Hàm children trong JQuery API

Hàm children là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để lấy các phần tử con trực tiếp của các phần tử trong tập hợp các phần tử…

Hàm change trong JQuery API

Hàm change là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để gán một trình xử lý sự kiện cho sự kiện "change" hoặc kích hoạt sự kiện đó…

Hàm blur trong JQuery API

Hàm blur một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để gán một trình xử lý sự kiện cho sự kiện "blur" hoặc kích hoạt sự kiện đó trên…

Hàm bind trong JQuery API

Hàm bind là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để gắn một bộ xử lý sự kiện cho các phần tử được chọn. 1. Cú pháp hàm…

Hàm before trong JQuery API

Hàm before là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng chèn nội dung, được chỉ định bởi tham số, vào trước mỗi phần tử trong tập hợp các…