/Hàm delattr – Built-in Functions Python

Hàm delattr – Built-in Functions Python

Hàm delattr là một hàm trong các Built-in Functions của ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để xóa một thuộc tính từ một đối tượng. Việc Python hỗ trợ việc xóa một thuộc tính từ một đối tượng là để cung cấp tính linh hoạt và quyền kiểm soát đối với dữ liệu và hành vi của đối tượng trong quá trình chương trình thực thi.

1. Python hỗ trợ việc xóa thuộc tính

Dưới đây là một số lợi ích quan trọng khi có khả năng xóa thuộc tính từ một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng:

Quản lý tài nguyên và bộ nhớ: Khi một đối tượng giữ các tài nguyên như kết nối cơ sở dữ liệu, tài liệu, hoặc bất kỳ tài nguyên nào khác, việc xóa một thuộc tính có thể đồng nghĩa với việc giải phóng và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên.

Thay đổi động và cập nhật đối tượng: Cho phép thay đổi động các thuộc tính của đối tượng trong quá trình thực thi, giúp cập nhật và điều chỉnh các thông tin của đối tượng theo nhu cầu của ứng dụng.

Phân tích và sửa lỗi: Việc xóa thuộc tính từ một đối tượng cũng hữu ích trong việc phân tích mã và sửa lỗi. Bằng cách xóa một thuộc tính, bạn có thể kiểm tra hoặc điều tra hành vi của đối tượng, kiểm tra xem một tính năng nào đó có tác động gì đến chương trình hay không.

Tùy chỉnh và mở rộng đối tượng: Cho phép tùy chỉnh và mở rộng đối tượng theo yêu cầu của ứng dụng. Bằng cách xóa và thêm thuộc tính, bạn có thể thích ứng và mở rộng đối tượng theo nhu cầu cụ thể.

2. Cú pháp hàm delattr

Cú pháp:

delattr(object, name)

Tham số:

 • object: Đối tượng mà bạn muốn xóa thuộc tính từ.
 • name: Tên của thuộc tính mà bạn muốn xóa.

Kiểu dữ liệu trả về:

 • Hàm delattr không trả về giá trị, mà chỉ xóa thuộc tính khỏi đối tượng được chỉ định. Nếu thuộc tính không tồn tại, hàm này sẽ ném ra một ngoại lệ “AttributeError”.

Phiên bản hỗ trợ:

 • Hàm delattr đã được hỗ trợ trong Python từ phiên bản 1.5.2 trở đi. Điều này có nghĩa rằng từ Python 1.5.2 trở lên, bạn có thể sử dụng hàm delattr để xóa một thuộc tính từ một đối tượng.
Hàm delattr – Built-in Functions

3. Một số ví dụ minh họa

3.1. Xóa thuộc tính của một đối tượng

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

# Tạo một đối tượng Person
removePerson = Person("Alice", 30)
normalPreson = Person("kienthuctoantap", 39)

# Xem thuộc tính trước khi xóa
print(removePerson.name) # Output: Alice
print(normalPreson.name) # Output: kienthuctoantap

# Xóa thuộc tính 'name' của đối tượng
delattr(removePerson, 'name')

# Xem thuộc tính sau khi xóa (None nếu không tồn tại)
print(getattr(removePerson, 'name', None)) # Output: None
print(getattr(normalPreson, 'name', None)) # Output: None

Giải thích:

 • Chúng ta tạo một đối tượng Person với thuộc tính nameage.
 • Sử dụng delattr để xóa thuộc tính name.
 • Sử dụng getattr để kiểm tra xem thuộc tính đã được xóa hay chưa.

3.2 Xóa thuộc tính động từ một đối tượng

class Car:
  pass

#Thuộc tính động được tạo sau khi khởi tạo đối tượng
car = Car()
car.color = "red"
car.speed = 100

# Xem các thuộc tính trước khi xóa
print(car.color, car.speed) # Output: red 100

# Xóa thuộc tính 'color'
delattr(car, 'color')

# Xem thuộc tính sau khi xóa (None nếu không tồn tại)
print(getattr(car, 'color', None)) # Output: None

Giải thích:

 • Chúng ta tạo một đối tượng Car và gán thuộc tính colorspeed.
 • Sử dụng delattr để xóa thuộc tính color.
 • Sử dụng getattr để kiểm tra xem thuộc tính đã được xóa hay chưa.

3.3. Xóa thuộc tính tĩnh từ lớp

class MyClass:
  attribute = 42

print(MyClass.attribute) # Output: 42

# Xóa thuộc tính từ lớp
delattr(MyClass, 'attribute')

# Xem thuộc tính sau khi xóa (None nếu không tồn tại)
print(getattr(MyClass, 'attribute', None)) # Output: None

Giải thích:

 • Chúng ta tạo một lớp MyClass với thuộc tính attribute.
 • Sử dụng delattr để xóa thuộc tính attribute.
 • Sử dụng getattr để kiểm tra xem thuộc tính đã được xóa hay chưa.

3.4. Sử dụng hàm delattr để xóa thuộc tính và giải phóng tài nguyên

Giả sử chúng ta có một lớp FileHandler tương tự nhưng sẽ sử dụng delattr để xóa thuộc tính file khi không cần thiết, đồng thời giải phóng tài nguyên file:

class FileHandler:
  def __init__(self, filename):
    self.filename = filename
    self.file = open(filename, 'w')

  def write_to_file(self, data):
    self.file.write(data)

  def __del__(self):
    # Xóa thuộc tính 'file' và đảm bảo tài nguyên file được giải phóng
    if hasattr(self, 'file'):
      self.file.close()
      delattr(self, 'file')
      print(f'File {self.filename} has been closed and attribute "file" has been deleted.')

# Tạo một đối tượng FileHandler
file_handler = FileHandler('example.txt')

# Ghi dữ liệu vào file
file_handler.write_to_file('Hello, this is some data.')

# Xóa đối tượng
del file_handler

Trong ví dụ này, khi đối tượng file_handler bị xóa (qua del file_handler), hàm __del__ sẽ được gọi. Trong phương thức __del__, chúng ta sử dụng delattr để xóa thuộc tính file, sau đó đảm bảo tài nguyên file được giải phóng bằng cách đóng file. Điều này cũng giúp quản lý tài nguyên và tránh lãng phí tài nguyên khi không cần thiết nữa.