Prion – vật chất tiền sự sống

Prion hay thể đạm độc là một loại protein bị gấp sai cấu trúc (misfolded), có khả năng truyền cấu trúc gấp sai này cho các biến thể bình thường cùng loại protein và kích hoạt tử vong…

Phân tử sinh học – Protein

Protein hay còn gọi là chất đam, một trong những loại các phân tử sinh học (biomolecule) quan trọng và cần thiết nhất trong tự nhiên, đóng vai trò tương tự như cơ sở xây…

Phân tử sinh học (Biomolecule)

Phân tử sinh học hay hợp chất sinh học (Biomolecule) là một thuật ngữ trong lĩnh vực sinh học, hóa học cho mục đích miêu tả một cách rộng rãi để chỉ các phân tử…

Họ chó – the family Canidae

Trong phân loại các loài sinh học của sự sống, họ chó hay tiếng anh là Family Canidae dùng để nói về những loài động vật ăn thịt giống chó, thông tục được gọi là chó, và…

Sự sống trên trái đất

Sự sống (life) trên trái đất là một thuật ngữ trong sinh học dùng để mô tả các loại vật chất có quá trình sinh học bao gồm: các quá trình tín hiệu và tự duy trì, được xác…