Thành ngữ “In deep water”

Thành ngữ "In deep water" thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để diễn tả sự khó khăn, nguy hiểm hoặc rắc rối mà một người hoặc một tổ chức đang phải…