/Hàm compile – Built-in Functions

Hàm compile – Built-in Functions

Hàm compile là một hàm trong các Built-in Functions của ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để biên dịch một đoạn mã nguồn Python thành bytecode hoặc đối tượng code.

Bytecode sau đó có thể được thực thi bởi máy ảo Python (Python Virtual Machine – PVM). Hàm compile cho phép chúng ta thực hiện việc biên dịch mã nguồn Python ở thời điểm chạy (runtime), cho phép tạo ra các chương trình động hoặc thay đổi mã nguồn của chương trình trước khi thực thi.

1. Python Virtual Machine là gì?

Python Virtual Machine (PVM) là một phần mềm giả lập (virtual machine) được thiết kế để thực thi mã bytecode được tạo ra từ mã nguồn Python đã được biên dịch. PVM là thành phần quan trọng trong cấu trúc của Python và đảm nhiệm nhiệm vụ biên dịch và thực thi mã nguồn Python.

Cụ thể, quá trình chạy mã Python theo nguyên tắc sau:

 • Biên dịch: Mã nguồn Python được chuyển đổi thành mã bytecode bởi trình biên dịch Python.
 • Thực thi bởi PVM: Mã bytecode này sau đó được thực thi bởi Python Virtual Machine (PVM), một máy ảo chuyên biệt.

PVM thực hiện nhiều chức năng quan trọng bao gồm:

 • Thực thi mã bytecode: PVM đọc và thực thi mã bytecode từng lệnh một.
 • Quản lý biến và bộ nhớ: PVM quản lý các biến, đối tượng và bộ nhớ cần thiết cho việc thực thi chương trình.
 • Quản lý luồng điều khiển: PVM điều khiển luồng của chương trình, bao gồm lệnh nhảy, vòng lặp, và các cấu trúc điều khiển khác.
 • Tương tác với hệ thống ngoài: PVM tương tác với hệ thống ngoài để đọc và ghi dữ liệu, tương tác với mạng, và thực hiện các hoạt động khác thông qua các thư viện Python.

Như vậy, PVM là một thành phần quan trọng của Python, cho phép mã bytecode được thực thi trên nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau, cung cấp tính di động và đa nền tảng cho mã nguồn Python.

2. Cú pháp hàm compile

Cú pháp:

compile(source, filename, mode, flags=0, dont_inherit=False, optimize=-1)

Tham số:

 • source: Mã nguồn Python cần biên dịch, có thể là một chuỗi hoặc một đối tượng code hoặc một đối tượng AST (Abstract Syntax Tree).
 • filename: Tên file mà mã nguồn đến từ, hoặc tên dạng ‘<string>’ nếu mã nguồn từ một chuỗi.
 • mode: Chế độ biên dịch, có thể là ‘exec’, ‘eval’ hoặc ‘single’.
  • ‘exec’: Biên dịch một khối mã Python, ví dụ một đoạn mã toàn bộ.
  • ‘eval’: Biên dịch một biểu thức Python.
  • ‘single’: Biên dịch một dòng mã Python.
 • flags: Các cờ tùy chọn cho việc biên dịch, mặc định là 0.
 • dont_inherit: Xác định xem các cài đặt (như biến toàn cục) của phạm vi hiện tại có được kế thừa không, mặc định là False.
 • optimize: Cấu hình mức độ tối ưu hóa, mặc định là -1 (tối ưu hóa mặc định).

Phiên bản Python:

 • Hàm compile đã được hỗ trợ từ Python 2.x và vẫn được hỗ trợ trong các phiên bản Python mới nhất.

Mục đích chính:

 • Cho phép biên dịch mã nguồn Python thành bytecode để có thể thực thi bởi máy ảo Python (PVM).
 • Thường được sử dụng khi cần thực hiện biên dịch mã nguồn Python ở thời điểm chạy (runtime) hoặc tạo ra các công cụ tự động hoặc tối ưu hóa mã nguồn.
Hàm compile – Built-in Functions

3. Một số ví dụ dùng hàm compile

Dưới đây là một số ví dụ mô tả cách sử dụng hàm compile để minh họa các mục đích khác nhau:

3.1. Biên dịch và thực thi một lệnh đơn giản

source_code = 'print("Hello, world!")'
compiled_code = compile(source_code, '<string>', 'exec')

# Thực thi mã nguồn đã biên dịch
exec(compiled_code) # Output: Hello, world!

3.2. Biên dịch một biểu thức và đánh giá kết quả

expression = '10 + 20 * 3'
compiled_expr = compile(expression, '<string>', 'eval')

# Đánh giá và in kết quả của biểu thức đã biên dịch
result = eval(compiled_expr)
print(f"Kết quả của biểu thức: {result}") # Output: Kết quả của biểu thức: 70

3.3. Biên dịch thành mã nguồn với chế độ ‘single’ và thực thi từng dòng

source_code = 'print("Line 1")\nprint("Line 2")\nprint("Line 3")'
compiled_code = compile(source_code, '<string>', 'single')

# Thực thi từng dòng mã nguồn đã biên dịch
exec(compiled_code) # Output: Line 1 Line 2 Line 3

3.4. Tối ưu hóa mã nguồn trước khi biên dịch với hàm compile

source_code = 'print(10 + 20 * 3)'
compiled_code = compile(source_code, '<string>', 'exec', optimize=2)

# Thực thi mã nguồn đã biên dịch
exec(compiled_code) # Output: 70

3.5. Biên dịch mã nguồn thành đối tượng code và lưu trữ

source_code = '''
def greet(name):
  print(f"Hello, {name}!")

greet("Alice")
'''

compiled_code = compile(source_code, '<string>', 'exec')

# Lưu trữ đối tượng code để thực thi sau
def execute_compiled_code(compiled_code):
  exec(compiled_code)

execute_compiled_code(compiled_code) # Output: Hello, Alice!

3.6. Biên dịch và kiểm tra lỗi cú pháp

invalid_source = 'print("Hello, world!"'
try:
  compiled_code = compile(invalid_source, '<string>', 'exec')
except SyntaxError as e:
  print(f"Lỗi cú pháp: {e}")

Trong ví dụ này, mã nguồn không hoàn chỉnh và chứa lỗi cú pháp. Ta sử dụng compile để kiểm tra lỗi cú pháp và in thông báo lỗi.