/Hàm callable – Built-in Functions

Hàm callable – Built-in Functions

Hàm callable là một hàm trong các Built-in Functions của ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có thể được gọi (callable) hay không.

1. Một đối tượng có thể được gọi

Trong Python, một đối tượng có thể được gọi (callable) nghĩa là đối tượng đó có khả năng thực thi như một hàm. Có một số loại đối tượng có thể được gọi trong Python:

1.1. Hàm (Functions)

Đây là trường hợp phổ biến và đơn giản nhất. Một hàm được định nghĩa bằng từ khóa def và có thể được gọi để thực thi các lệnh bên trong nó.

def my_function():
  print("This is a function.")

# Gọi hàm
my_function()

1.2. Lớp (Classes)

Nếu một lớp định nghĩa phương thức __call__(), thì đối tượng của lớp đó cũng có thể được gọi. Phương thức __call__() sẽ được gọi khi bạn gọi đối tượng như một hàm.

class MyClass:
  def __call__(self):
    print("This is a callable class.")

my_instance = MyClass()

# Gọi đối tượng như một hàm
my_instance()

1.3. Phương thức (Methods)

class MyClass:
  def instance_method(self):
    print("This is an instance method.")

  @staticmethod
  def static_method():
    print("This is a static method.")

my_instance = MyClass()

# Gọi phương thức của đối tượng
my_instance.instance_method()

# Gọi phương thức tĩnh của lớp
MyClass.static_method()

1.4. Các đối tượng có phương thức __call__()

Bất kỳ đối tượng nào có phương thức __call__() đều có thể được gọi. Phương thức này cung cấp cách tự xác định cách đối tượng sẽ ứng xử khi được gọi.

class CallableObject:
  def __call__(self):
    print("This is a callable object.")

callable_obj = CallableObject()

# Gọi đối tượng như một hàm
callable_obj()

Những đối tượng có khả năng thực thi khi được gọi là những đối tượng “callable” trong Python, và điều này mở ra khả năng linh hoạt và mạnh mẽ trong việc thiết kế và sử dụng các đối tượng.

2. Cú pháp hàm callable

Cú pháp:

callable(object)

Tham số:

 • object: Đối tượng mà bạn muốn kiểm tra xem có thể gọi được hay không.

Phiên bản Python:

Hàm callable() đã được hỗ trợ từ Python 2.x.

Mục đích chính:

 • Kiểm tra xem một đối tượng có thể gọi được hay không, nghĩa là có thể thực thi như một hàm hay không.
 • Mục đích của việc kiểm tra xem một đối tượng có thể gọi được (callable) hay không trong Python là để đảm bảo tính linh hoạt trong mã nguồn và xác định xem một đối tượng có thể được thực thi như một hàm hay không. Điều này cho phép chương trình quyết định cách xử lý một đối tượng dựa trên khả năng gọi được của nó.
Hàm callable – Built-in Functions

3. Một số ví dụ hàm callable

Dưới đây là 5 ví dụ để minh họa mục đích của việc kiểm tra tính gọi được của một đối tượng trong Python bằng hàm callable(). Mỗi ví dụ sẽ tập trung vào một mục đích cụ thể của việc kiểm tra tính gọi được:

3.1. Kiểm tra xem một hàm có thể gọi được hay không

def my_function():
  print("This is a function.")

print(callable(my_function)) # Kiểm tra xem hàm có thể gọi được hay không
#Output :True

Giải thích:

 • Hàm my_function() được định nghĩa để in ra một thông báo.
 • callable() kiểm tra xem my_function có thể được gọi hay không, và trả về True vì đây là một hàm.

3.2. Sử dụng phương thức __call__ trong một lớp để tạo một đối tượng gọi được

class CallableObject:
  def __call__(self):
    print("This is a callable object.")

callable_obj = CallableObject()

print(callable(callable_obj)) # Kiểm tra xem đối tượng có thể gọi được hay không
#Output :True

Giải thích:

 • Lớp CallableObject có một phương thức __call__ cho phép đối tượng của nó có khả năng thực thi khi được gọi.
 • callable() kiểm tra xem callable_obj có thể được gọi hay không, và trả về True vì đây là một đối tượng có thể gọi.

3.3. Kiểm tra xem một đối tượng không phải là hàm có thể gọi được hay không

message = "Hello, World!"

print(callable(message)) # Kiểm tra xem đối tượng không phải là hàm có thể gọi được hay không

#Output :False

Giải thích:

 • message là một chuỗi, không phải là hàm hoặc đối tượng có khả năng thực thi.
 • callable() kiểm tra xem message có thể được gọi hay không và trả về False.

3.4. Xây dựng một hàm chuyển đổi dữ liệu với hàm callable

def data_converter(data):
  if callable(data):
    return data() # Gọi nếu có thể gọi được
  else:
    return "Cannot execute."

def get_data():
  return "Data retrieved successfully."

print(data_converter(get_data)) # Thử chuyển đổi dữ liệu sử dụng hàm
print(data_converter("Data")) # Thử chuyển đổi dữ liệu với đối tượng không thể gọi được


#Output :Data retrieved successfully.
#Output :Cannot execute.

Giải thích:

 • data_converter() là một hàm chuyển đổi dữ liệu, kiểm tra xem đối tượng có thể thực thi (gọi được) hay không, và thực hiện chuyển đổi nếu có thể.
 • get_data() là một hàm trả về dữ liệu.
 • Đầu tiên, chúng ta thử chuyển đổi dữ liệu bằng cách gọi data_converter() với hàm get_data, sau đó với một chuỗi.

3.5. Xây dựng một giao diện đơn giản với hàm callable

class MyInterface:
  def execute(self):
    raise NotImplementedError("Subclasses must implement this.")

class MyImplementation(MyInterface):
  def execute(self):
    print("Executing the implementation.")

def process_interface(obj):
  if callable(obj.execute):
    obj.execute()
  else:
    print("Cannot execute the object.")

interface_obj = MyImplementation()

print(callable(interface_obj.execute)) # Kiểm tra xem phương thức execute của đối tượng có thể gọi được hay không

process_interface(interface_obj) # Thử xử lý giao diện

#Output :True
#Output :Executing the implementation.

Giải thích:

 • MyInterface là một giao diện định nghĩa một phương thức execute.
 • MyImplementation triển khai giao diện và định nghĩa phương thức execute.
 • process_interface() kiểm tra xem một đối tượng có thực thi được phương thức execute hay không, và thực thi nếu có.