/Hàm breakpoint – Built-in Functions

Hàm breakpoint – Built-in Functions

Hàm breakpoint là một hàm trong các Built-in Functions của ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để tạo một điểm dừng (breakpoint) trong mã nguồn, giúp lập trình viên thực hiện debugging (gỡ lỗi) một cách hiệu quả. Điểm dừng này cho phép bạn kiểm tra giá trị biến, theo dõi luồng thực thi, và xem thông tin khác khi chương trình đang thực hiện.

Trong lập trình, “breakpoint” là một điểm đánh dấu được đặt trong mã nguồn của chương trình. Khi chương trình thực thi đến điểm này, nó sẽ tạm dừng hoặc chuyển quyền kiểm soát tới một trình gỡ lỗi (debugger), cho phép lập trình viên kiểm tra, xem giá trị của các biến, theo dõi luồng thực thi, và tìm lỗi.

Điểm dừng này giúp lập trình viên giám sát và phân tích trạng thái của chương trình tại thời điểm cụ thể, giúp gỡ lỗi và sửa lỗi một cách hiệu quả.

Các IDE (Integrated Development Environment) và môi trường phát triển hỗ trợ thường có các công cụ để đặt và quản lý các điểm dừng. Khi chương trình gặp điểm dừng, nó sẽ dừng lại và mở trình gỡ lỗi, nơi bạn có thể kiểm tra giá trị biến, xem các thông báo lỗi, và theo dõi luồng thực thi.

Cách đặt điểm dừng và sử dụng chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, mục tiêu chung là giúp lập trình viên tìm ra lỗi và hiểu cách hoạt động của chương trình.

1. Cú pháp hàm breakpoint

Cú pháp:

breakpoint(*args, **kws)

Tham số:

 • *args**kws: Có thể truyền vào bất kỳ tham số nào. Thông thường, bạn không cần truyền tham số nào và để chúng mặc định là None. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể truyền các biến để kiểm tra giá trị của chúng khi chương trình dừng ở điểm breakpoint.

Phiên bản hỗ trợ:

 • Hàm breakpoint() là một built-in function và được hỗ trợ từ Python 3.7 trở đi.

Mục đích chính:

 • Tạo một điểm dừng tạm thời trong mã nguồn để ngừng thực thi chương trình tại điểm đó và kích hoạt trình gỡ lỗi (debugger) môi trường Python hiện tại.
 • Cho phép lập trình viên kiểm tra giá trị biến, theo dõi luồng thực thi, xem lỗi, và tiến hành debugging một cách hiệu quả.
Hàm breakpoint - Built-in Functions

2. Một số ví dụ hàm breakpoint

Hàm breakpoint trong Python thường được sử dụng để tạo điểm dừng đơn giản để gỡ lỗi trong mã nguồn. Dưới đây là một số ví dụ minh họa đơn giản về cách sử dụng breakpoint để tạo điểm dừng trong ngôn ngữ lập trình Python:

2.1. Sử dụng breakpoint để kiểm tra giá trị biến

def calculate_sum(a, b):
  result = a + b
  breakpoint() # Tạo một điểm dừng tại điểm này
  return result

x = 5
y = 10
sum_result = calculate_sum(x, y)
print("Tổng của", x, "và", y, "là:", sum_result)

Giải thích:

 • Trong ví dụ này, hàm calculate_sum tính tổng của hai số ab.
 • Hàm breakpoint() được sử dụng để tạo một điểm dừng. Khi chương trình chạy đến điểm này, nó sẽ tạm dừng và kích hoạt trình gỡ lỗi, cho phép kiểm tra giá trị của các biến.

2.2. Sử dụng breakpoint trong vòng lặp

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

for num in numbers:
  if num == 3:
    breakpoint() # Tạo một điểm dừng khi num == 3
  print(num)

Giải thích:

 • Trong ví dụ này, khi vòng lặp gặp số 3, nó tạo một điểm dừng để bạn có thể kiểm tra và debug.
 • Bạn có thể kiểm tra giá trị của num và tiến hành debug nếu cần thiết.

2.3. Sử dụng breakpoint với danh sách và điều kiện

numbers = [10, 20, 30, 40, 50]

for num in numbers:
  if num > 30:
    breakpoint() # Tạo một điểm dừng khi num > 30
  print(num)

Giải thích:

 • Trong ví dụ này, khi số trong danh sách lớn hơn 30, nó tạo một điểm dừng để bạn kiểm tra và debug.
 • Bạn có thể kiểm tra giá trị của num và tiến hành debug nếu cần thiết.

2.4. Sử dụng hàm breakpoint trong hàm phức tạp

def complex_calculation(x, y):
  result = (x + y) * (x - y)
  breakpoint() # Tạo một điểm dừng tại điểm này
  return result

a = 15
b = 10
calc_result = complex_calculation(a, b)
print("Kết quả của phép tính phức tạp là:", calc_result)

Giải thích:

 • Trong ví dụ này, hàm complex_calculation thực hiện một phép tính phức tạp và trả về kết quả.
 • Đặt breakpoint() để tạo một điểm dừng. Khi chương trình chạy đến điểm này, nó sẽ tạm dừng để bạn kiểm tra giá trị và debug hàm.

2.5. Sử dụng breakpoint trong đối tượng tự định nghĩa

class CustomObject:
  def __init__(self, value):
    self.value = value

  def perform_operation(self, x):
    result = self.value * x
    breakpoint() # Tạo một điểm dừng tại điểm này
    return result

# Sử dụng đối tượng và gọi hàm perform_operation
obj = CustomObject(7)
operation_result = obj.perform_operation(5)
print("Kết quả của phép tính là:", operation_result)

Giải thích:

 • Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng một đối tượng CustomObject.
 • Hàm perform_operation trong đối tượng thực hiện một phép tính với giá trị của đối tượng và đối số x.
 • Đặt breakpoint() để tạo một điểm dừng. Khi chương trình chạy đến điểm này, nó sẽ tạm dừng để bạn kiểm tra giá trị và debug phương thức.