/Hàm abs – Built-in Functions – Python

Hàm abs – Built-in Functions – Python

Hàm abs là một hàm trong các Built-in Functions của ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để trả về giá trị tuyệt đối của một số. Trong đó giá trị tuyệt đối của một số là giá trị không âm của số đó, bất kể dấu của nó. Điều này có nghĩa là giá trị tuyệt đối luôn là số dương hoặc bằng 0.

Để tính giá trị tuyệt đối của một số, chúng ta lấy số đó và bỏ đi dấu nếu có (nếu là số âm) để được giá trị không âm tương ứng.

Ví dụ:

 • Giá trị tuyệt đối của 5 là 5, vì nó đã là một số không âm.
 • Giá trị tuyệt đối của -5 là 5, vì chúng ta bỏ đi dấu “-” để được giá trị không âm.

1. Cú pháp hàm abs

Hàm abs() trong Python được sử dụng để trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Nó có cú pháp như sau:

abs(x)

Trong đó:

 • x: Đối số đầu vào, là số mà chúng ta muốn lấy giá trị tuyệt đối.

Phiển bản hỗ trợ:

 • Hàm abs() hỗ trợ từ phiên bản Python 2.0 trở lên.
Hàm abs - Built-in Functions - Python

2. Các ví dụ minh họa

Dưới đây là 3 ví dụ với các kiểu dữ liệu khác nhau để minh họa cách sử dụng hàm abs trong ngôn ngữ lập trình Python:

2.1. Sử dụng hàm abs với số nguyên

# Ví dụ tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên
number = -10

# Sử dụng hàm abs để lấy giá trị tuyệt đối
absolute_value = abs(number)

# In kết quả
print("Giá trị tuyệt đối của", number, "là", absolute_value)

#Output: Giá trị tuyệt đối của -10 là 10

Giải thích:

 • Ta đặt number là một số nguyên âm.
 • Sử dụng hàm abs để lấy giá trị tuyệt đối của number.
 • Kết quả là giá trị tuyệt đối của number và nó sẽ luôn là một số không âm.

2.2. Sử dụng hàm abs với số thực

# Ví dụ tính giá trị tuyệt đối của một số thực
float_number = -15.56

# Sử dụng hàm abs để lấy giá trị tuyệt đối
absolute_value_float = abs(float_number)

# In kết quả
print("Giá trị tuyệt đối của", float_number, "là", absolute_value_float)

#Output absolute_value_float: Giá trị tuyệt đối của -15.56 là 15.56

Giải thích:

 • float_number là một số thực âm.
 • Hàm abs được áp dụng để lấy giá trị tuyệt đối của float_number.
 • Kết quả là giá trị tuyệt đối của float_number.

2.3. Sử dụng hàm abs với số phức

# Ví dụ tính giá trị tuyệt đối của một số phức
complex_number = complex(-3, 4)

# Sử dụng hàm abs để lấy giá trị tuyệt đối
absolute_value_complex = abs(complex_number)

# In kết quả
print("Giá trị tuyệt đối của", complex_number, "là", absolute_value_complex)


#Output absolute_value_complex: Giá trị tuyệt đối của (-3+4j) là 5.0

Giải thích:

 • complex_number là một số phức.
 • Hàm abs được sử dụng để lấy giá trị tuyệt đối của complex_number.
 • Kết quả là giá trị tuyệt đối của complex_number.