Static data dictionary views oracle

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, Static Data Dictionary Views là một tập hợp các view dữ liệu cung cấp thông tin tĩnh về cơ sở dữ liệu và các đối tượng…