Prion – vật chất tiền sự sống

Prion hay thể đạm độc là một loại protein bị gấp sai cấu trúc (misfolded), có khả năng truyền cấu trúc gấp sai này cho các biến thể bình thường cùng loại protein và kích hoạt tử vong…

Phân tử sinh học – Protein

Protein hay còn gọi là chất đam, một trong những loại các phân tử sinh học (biomolecule) quan trọng và cần thiết nhất trong tự nhiên, đóng vai trò tương tự như cơ sở xây…

Phân tử sinh học (Biomolecule)

Phân tử sinh học hay hợp chất sinh học (Biomolecule) là một thuật ngữ trong lĩnh vực sinh học, hóa học cho mục đích miêu tả một cách rộng rãi để chỉ các phân tử…