/Hàm popitem – Kiểu dữ liệu Dictionary

Hàm popitem – Kiểu dữ liệu Dictionary

Hàm popitem hay phương thức popitem là một trong số các hàm được hỗ trợ sẵn của Kiểu dữ liệu Dictionary trong ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để loại bỏ và trả về một cặp khóa-giá trị ngẫu nhiên từ từ điển.

Việc này có thể hữu ích khi bạn muốn xóa một phần tử từ điển và sử dụng giá trị của nó.

1. Cú pháp hàm popitem

Hàm popitem hay Python Dictionary popitem là một phương thức của đối tượng từ điển (dictionary) trong ngôn ngữ lập trình Python.

Điều này có nghĩa là nó được gọi trên một đối tượng từ điển cụ thể để loại bỏ và trả về một cặp khóa-giá trị ngẫu nhiên. Đây không phải là một phương thức của lớp (class).

Cú pháp:

 • dictObj.popitem()

Tham số:

 • Hàm popitem() không chấp nhận bất kỳ tham số nào.

Kiểu dữ liệu trả về:

 • Hàm popitem() trả về một tuple chứa một cặp khóa-giá trị ngẫu nhiên từ từ điển.

Phiên bản Python hỗ trợ:

 • Hàm popitem() đã được hỗ trợ từ Python 3.3 và các phiên bản sau này.
Hàm popitem – Kiểu dữ liệu Dictionary

2. Các ví dụ sử dụng hàm popitem

2.1. Hàm popitem trước và sau phiên bản 3.7

Trước Python 3.7, từ điển (dictionary) trong Python được coi là không có thứ tự, nghĩa là không có đảm bảo rằng các phần tử sẽ được duyệt qua theo thứ tự chúng được thêm vào.

Trước Python 3.7: Khi bạn sử dụng hàm popitem, không có sự đảm bảo về phần tử nào sẽ được lấy ra. Điều này là do từ điển không duy trì thứ tự.

Từ Python 3.7 trở đi: Khi bạn sử dụng hàm popitem, phần tử được lấy ra thường là phần tử cuối cùng được thêm vào từ điển, nhưng bạn nên nhớ rằng với từ điển có thứ tự, thứ tự sẽ được duy trì.

Điều này mang lại tính chất hữu ích khi sử dụng hàm popitem, để lấy ra phần tử cuối cùng một cách hiệu quả và dễ đoán.

Ví dụ minh họa:

Trước Python 3.7:

my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
item = my_dict.popitem()
print(item) # Kết quả không xác định vì không có thứ tự đảm bảo

Python 3.7 trở đi:

my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
item = my_dict.popitem()
print(item) # Kết quả sẽ là một cặp khóa-giá trị, thường là ('c', 3)

Kể từ Python 3.7, kết quả của popitem() thường là cặp khóa-giá trị của phần tử cuối cùng được thêm vào từ điển.

2.2. Xử lý cấu hình ứng dụng

# Tạo một cấu hình ứng dụng
app_config = {
  'theme': 'dark',
  'font_size': 16,
  'language': 'English'
}

# Lặp qua và hiển thị cấu hình ứng dụng
print("Cấu hình ứng dụng:")
while app_config:
  key, value = app_config.popitem()
  print(f"{key}: {value}")

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm popitem() để lấy và hiển thị cấu hình ứng dụng từ từ điển app_config.

2.3. Tính tổng các phần tử trong từ điển

# Tạo một từ điển chứa điểm số môn học
subject_scores = {
  'Math': 90,
  'Science': 85,
  'English': 88
}

# Tính tổng điểm
total_score = 0
while subject_scores:
  _, score = subject_scores.popitem()
  total_score += score

print("Tổng điểm:", total_score)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm popitem() để tính tổng điểm của các môn học từ từ điển subject_scores.