/Hàm get – Kiểu dữ liệu Dictionary

Hàm get – Kiểu dữ liệu Dictionary

Hàm get hay phương thức get là một trong số các hàm được hỗ trợ sẵn của Kiểu dữ liệu Dictionary trong ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng để truy cập giá trị tương ứng với một khóa (key) đã cho trong từ điển.

Nếu khóa không tồn tại, nó trả về một giá trị mặc định được chỉ định trước.

1. Cú pháp hàm get

Hàm get hay Python Dictionary get là một phương thức của đối tượng từ điển (dictionary) trong ngôn ngữ lập trình Python.

Điều này có nghĩa là nó được gọi trên một đối tượng từ điển cụ thể để truy cập và lấy giá trị tương ứng với một khóa (key) cho trước. Đây không phải là một phương thức của lớp (class).

Cú pháp:

dictObj.get(key[, default])

Tham số:

 • key: Khóa mà chúng ta muốn truy cập giá trị tương ứng.
 • default (tùy chọn): Giá trị mặc định được trả về nếu khóa không tồn tại. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là None.

Kiểu dữ liệu trả về:

 • Hàm get trả về giá trị tương ứng với khóa đã cho. Nếu khóa không tồn tại, nó trả về giá trị mặc định hoặc None nếu không có giá trị mặc định.

Phiên bản Python bắt đầu hỗ trợ:

 • Hàm get đã được hỗ trợ từ Python 1.5.2 và tiếp tục được hỗ trợ trong tất cả các phiên bản Python sau này, bao gồm Python 3.x.
Hàm get – Kiểu dữ liệu Dictionary

2. Một số ví dụ sử dụng hàm get

2.1. Truy cập giá trị dựa trên một khóa

# Tạo một từ điển
student_info = {
  'name': 'Alice',
  'age': 25,
  'courses': ['Math', 'Science', 'English']
}

# Lấy tuổi của sinh viên bằng cách truy cập giá trị qua khóa 'age'
age = student_info.get('age')

# Hiển thị tuổi
print("Tuổi của sinh viên:", age)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng student_info.get('age') để lấy giá trị tương ứng với khóa 'age', tức là tuổi của sinh viên.

2.2. Xử lý trường hợp khóa không tồn tại

# Tạo một từ điển
fruit_prices = {
  'apple': 2.5,
  'banana': 1.8,
  'orange': 3.0
}

# Lấy giá của một trái cây (ví dụ: 'grape') và xử lý trường hợp không tồn tại
fruit = 'grape'
fruit_price = fruit_prices.get(fruit, 'Không có thông tin về giá')

# Hiển thị giá của trái cây hoặc thông báo nếu không tìm thấy
print(f"Giá của {fruit.capitalize()}: {fruit_price}")

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng fruit_prices.get(fruit, 'Không có thông tin về giá') để lấy giá của một loại trái cây (trong ví dụ này, ‘grape’). Nếu khóa không tồn tại, chúng ta trả về một thông báo cho biết không có thông tin về giá.

2.3. Sử dụng giá trị mặc định

# Tạo một từ điển
user_preferences = {
  'theme': 'dark',
  'font_size': 14
}

# Lấy giá trị cài đặt màu sắc nền và sử dụng giá trị mặc định nếu không có
background_color = user_preferences.get('background_color', 'white')

# Hiển thị màu sắc nền được chọn
print("Màu sắc nền được chọn:", background_color)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng user_preferences.get('background_color', 'white') để lấy giá trị màu sắc nền. Nếu khóa không tồn tại, chúng ta sử dụng giá trị mặc định là ‘white’.