Hàm blur trong JQuery API

Hàm blur một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để gán một trình xử lý sự kiện cho sự kiện "blur" hoặc kích hoạt sự kiện đó trên…

Hàm bind trong JQuery API

Hàm bind là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để gắn một bộ xử lý sự kiện cho các phần tử được chọn. 1. Cú pháp hàm…

Hàm before trong JQuery API

Hàm before là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng chèn nội dung, được chỉ định bởi tham số, vào trước mỗi phần tử trong tập hợp các…

Hàm attr trong JQuery API

Hàm attr là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng cho hai mục đích khác nhau với 2 hàm có cú pháp khác nhau. 1. Cú pháp hàm attr(attributeName)…

Hàm appendTo trong JQuery API

Hàm appendTo là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để chèn một tập hợp các phần tử đã được lựa chọn vào cuối các phần tử được…

Hàm append trong JQuery API

Hàm append là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để chèn nội dung, được xác định bởi tham số, vào cuối mỗi phần tử trong tập hợp…

Hàm addBack trong JQuery API

Hàm addBack là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để thêm các phần tử từ tập hợp trước đó vào tập hợp hiện tại, tùy chọn có…

enabled selector trong JQuery

Lựa chọn enabled selector (:enabled) là một trong các loại Selectors cơ bản được cung cấp sẵn trong thư viện jQuery được sử dụng để lọc và chọn tất cả các phần tử mà có trạng thái "enabled",…