Cách tăng tablespace trong oracle

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, một tablespace là một không gian lưu trữ được dành riêng cho bảng, chỉ mục và đối tượng khác. Tablespace cung cấp một cách để quản…

ALL_TABLES view trong oracle

ALL_TABLES là một trong các "Static data dictionary views" được hỗ trợ sẵn bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, dùng để cung cấp thông tin về các bảng đối tượng và bảng…

Static data dictionary views oracle

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, Static Data Dictionary Views là một tập hợp các view dữ liệu cung cấp thông tin tĩnh về cơ sở dữ liệu và các đối tượng…

Hàm append trong JQuery API

Hàm append là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để chèn nội dung, được xác định bởi tham số, vào cuối mỗi phần tử trong tập hợp…

Hàm addBack trong JQuery API

Hàm addBack là một trong các hàm hỗ trợ sẵn (built-in fuctions) JQuery API của thư viện jQuery được sử dụng để thêm các phần tử từ tập hợp trước đó vào tập hợp hiện tại, tùy chọn có…